Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

De privatisering van Holland Casino

Auteur:
Onbekend
Het kabinet is van plan om over te gaan tot privatisering van Holland Casino. Het voornemen tot privatisering was al eerder afgesproken in het regeerakkoord, omdat het kabinet van mening was dat het aanbieden van casinospelen geen taak is van de overheid.

Het kabinet is van plan om over te gaan tot privatisering van Holland Casino. Het voornemen tot privatisering was al eerder afgesproken in het regeerakkoord, omdat het kabinet van mening was dat het aanbieden van casinospelen geen taak is van de overheid. Een Kamerbrief, betreffende de verkoopplannen, is onlangs door staatssecretaris Wiebes naar de Tweede Kamer gestuurd tezamen met een wetsvoorstel tot wijziging van de huidige Wet op de kansspelen.[1] Volgens het kabinet maakt een modernisering van het huidige speelcasinoregime de weg vrij voor de privatisering van Holland Casino.

Voordat Holland Casino kan worden geprivatiseerd, moet eerst aan drie voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Kansspelen worden aangenomen. Deze wet dient vooral om de beoogde publieke belangen veilig te stellen en om een basis te creëren voor private partijen om toegelaten te worden tot de casinomarkt. In het wetsvoorstel zijn strengere regels opgesteld ter bescherming van consumenten en ter voorkoming van kansspelverslaving, fraude en andere vormen van criminaliteit. Deze regelgeving en een strikt toezicht daarop door de Kansspelautoriteit, maakt het mogelijk om casino’s te laten exploiteren door private partijen in plaats van de overheid. De privatisering zorgt bovendien voor concurrentie, wat voor de consumenten een betere prijs en kwaliteit betekent.

Op dit moment heeft Holland Casino een casinomonopolie met in totaal 14 vestigingen. Dit monopolie zal verdwijnen en van het totaal aantal vestigingen zullen er 10 als cluster worden verkocht onder de handelsnaam Holland Casino. De resterende vier vestigingen zullen ofwel los ofwel samen worden verkocht aan andere private partijen onder een andere handelsnaam. Daarnaast worden maximaal twee nieuwe casinovergunningen aangeboden. In totaal zullen dan 16 casinovergunningen bestaan, die in Nederland zullen worden verdeeld over vijf regio’s. De vergunning van Holland Casino, die nu nog voor onbepaalde tijd is verleend, zal vervolgens telkens verleend worden voor maximaal 15 jaar. Met deze looptijd en de afstoting van 4 vestigingen, beoogt het kabinet meer marktwerking toe te laten onder speelcasino’s.[2]

De tweede voorwaarde om over te kunnen gaan tot privatisering, is dat Holland Casino klaar moet zijn voor de verkoop. Dit betekent dat Holland Casino op het moment van de verkoop een goede financiële positie en een passende juridische structuur moet hebben. De verwachting is dat Holland Casino de goede financiële positie, die zij in 2015 heeft gekregen, de komende jaren zal behouden. Het kabinet geeft tevens de voorkeur aan een omzetting van Holland Casino, dat nu een stichting is, in een NV. Een kapitaalvennootschap past beter bij de bedrijfsmatige activiteiten van Holland Casino en de verkoop ervan aan een derde partij zal eenvoudiger worden. Dit kan dan immers plaatsvinden door middel van een aandelenoverdracht. Ook is een stichting voor een derde partij die het casino commercieel wil uitbaten onwerkbaar in verband met het uitkeringsverbod. Voor de omzetting van een stichting in een NV is een rechterlijke machtiging vereist.[3] Ook bepaalt de wet dat het vermogen van de omgezette stichting (het zogenaamde ‘beklemde vermogen’) slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan voor de omzetting was voorgeschreven.[4] Het beklemde vermogen maakt overigens gewoon deel uit van het vermogen van de rechtspersoon na omzetting, waardoor van vermogensafzondering geen sprake is.

De derde voorwaarde is dat er voldoende marktinteresse is voor de koop van Holland Casino. Het kabinet acht een private verkoop, waarbij de aandelen worden verkocht aan een of meer strategische of financiële partijen, de meest realistische optie. Een publieke verkoop (beursgang) zou minder voor de hand liggen, aangezien de onderneming een relatief kleine omvang heeft. Voor de aspirant-kopers geldt dat zij hun aanvraag moeten indienen bij de Kansspelautoriteit, waarbij zij aannemelijk moeten maken dat zij voldoen aan de vergunningsvoorwaarden op grond van de wet- en regelgeving.

Mijns inziens is de privatisering van Holland Casino een goed idee, omdat het de ruimte schept voor nieuwe partijen om toe te treden tot de markt voor speelcasino’s. Wat de daadwerkelijke gevolgen van de privatisering zullen zijn, moet echter nog blijken uit een evaluatie die binnen zeven jaar zal plaatsvinden. Staatssecretaris Wiebes zal in een volgende Kamerbrief de Tweede Kamer informeren over de mate waarin aan de voorwaarden van privatisering is voldaan en over de verdere invulling van het verkoopproces. Naar verwachting zal de privatisering van Holland Casino eind 2017 plaatsvinden.

 

Door: Gelare Ghieratmand

[1] Kamerstukken II 2015/16, 32530.

[2] J. Woudt, ‘Wiebes: Holland Casino kan eind 2017 zijn geprivatiseerd’, FD 12 mei 2016, www.fd.nl.

[3] Artikel 2:18 lid 4 BW.

[4] Artikel 2:18 lid 6 BW.